Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά – Δευτέρα 20/03/23

0 σχόλια ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά την Δευτέρα 20/03/2023 στις 17:30 το απόγευμα, με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A ́136).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα μεταδοθεί απευθείας από το web tv, στο youtube του Καναλιού Ένα 90,4.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2023 (2η).
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης

2. Υποχρεωτική αναµόρφωση στοχοθεσίας ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2023.Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνουδιάρκειας 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

4. Έγκριση της παράτασης έως και την 31η -12-2023 της διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έχει συναφθεί για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου GREEN C PORTS στο πλαίσιο του Προγράµµατος CEF CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

5. Έγκριση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 4ου τριµήνου έτους 2022, για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2022 έως 31/12/2022. Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

6. Έγκριση α) σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισµού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του Υποέργου 3 µε τίτλο Έξυπνες λύσεις για την βιώσιµη αστική κινητικότητα της Πράξης µε τίτλο ∆ΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδοµές και συστήµατα
SSC για ένα βιώσιµο & πράσινο αστικό µέλλον µε κωδικό ΟΠΣ 5197933 και β) τροποποίησης Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης ώστε να προστεθεί ως εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισµός ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο Υποέργο 3 µε τίτλο Έξυπνες λύσεις για την βιώσιµη αστική
κινητικότητα της Πράξης µε τίτλο ∆ΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδοµές και συστήµατα SSC για ένα βιώσιµο & πράσινο αστικό µέλλον µε κωδικό ΟΠΣ 5197933. Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης

7. Έγκριση Μνηµονίου µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του ∆ήµου Αµµοχώστου, που αφορά στο δανεισµό 26 έργων τέχνης σηµαντικών Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών, τα οποία θα φιλοξενηθούν στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά κατά τη διάρκεια της έκθεσης µε θέµα Αµµόχωστος-Πειραιάς
∆ιαδροµές Επί Σκοπού, η οποία θα διαρκέσει από τις 3 Απρίλιου έως τις 21 Μαΐου 2023. Εισηγήτρια: Ειρήνη Νταϊφά

8. Συµπληρωµατική εισήγηση για την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 645/25-11-2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε την επανανέγερση του Παλαιού ∆ηµαρχείου και Ρολογιού, στην πρωταρχική εγκεκριµένη στο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης θέση, στην πλατεία Ωρολογίου, µεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Ακτής Μιαούλη έµπροσθεν του Τινάνειου κήπου.

9. Έγκριση α) της τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος της Πράξης: Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά µε M.I.S. 5044800 που είναι ενταγµένη στο πρόγραµµα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά (ΕΠ Αττική 2014-2020), β) της 3ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 1: Σχεδιασµός και λειτουργία Μηχανισµού ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά και γ) της εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, ως νοµίµου εκπροσώπου, για την υπογραφή της 3ης τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα (ΑΥΙΜ). Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης

10. Τροποποίηση της µε αρ. 40554/16-9-2022 (τροποποιητικής) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε., για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 95213/5-10-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και της µε αρ. 1009/22-11-2022 απόφασης της Ο.Ε.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

11. Τροποποίηση των συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου και των εταιρειών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ και ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, αναδόχων του διαγωνισµού για την: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου

12. Έγκριση παράτασης του έργου: Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (1.2020) κατά τρεις µήνες έως 22-5-2023, αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ. Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

13. Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου: Αναβάθµιση κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POPMACHINA κατά δύο µήνες, ήτοι µέχρι 4-6-2023, σύµφωνα µε τη µε αρ. πρωτ. 13078/3-3-2023 αίτηση του αναδόχου. Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών του έργου: Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», µε ανάδοχο την εταιρεία ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε µε συµβατική δαπάνη 492.235,88 € πλέον
ΦΠΑ. Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πειραιά. Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

16. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση παραλιακού µετώπου Ακτής Κουµουνδούρου (Μικρολίµανο) µέχρι 30/6/2023. Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

17. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών Α/Α 1/2019.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

18. Κατανοµή ποσού 508.785,67 €, ως A΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρακράτηση του ποσού 25.000,00 € από την Ταµειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

19. Έγκριση και αποδοχή της µε αρ. 1/03-01-2023 απόφασης του Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ΟΛΠ Α.Ε., που αφορά στην έγκριση του αιτήµατος του ∆ήµου Πειραιά για παράταση της υποπαραχώρησης χρήσης του ενός οικίσκου της ΟΛΠ Α.Ε., επιφάνειας 13,50 τ.µ., που βρίσκεται
τοποθετηµένος έµπροσθεν του Επιβατικού Σταθµού Μιαούλη, από 01-01-2023 έως 31-12-2027. Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

20. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε σχολεία και υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

21. Παραχώρηση της πλατείας ∆ηµοτικού Θεάτρου για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης µνήµης και τιµής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το Σάββατο 1-4-2023, που διοργανώνει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ΟΜΟΝΟΙΑ.
Εισηγητές: Ανδριάνα Ζαρακέλη- Γρηγόριος Καψοκόλης

22. Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδροµίου της Ακτής Μουτσοπούλου µεταξύ των οδών Γρ. Λαµπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιµάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων, για την πραγµατοποίηση της Έκθεσης Βιβλίου, από 16 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

23. Παραχώρηση υπαίθριου χώρου στο Πασαλιµάνι για τη διοργάνωση της Παγκρήτιας Έκθεσης: Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας, από 1 έως και 9 Απριλίου 2023. Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

24. Παραχώρηση 8 ελεύθερων διαφηµιστικών πάνελ στα στέγαστρα του ∆ήµου και 22 µεταλλικών πλαισίων προκειµένου να προβληθούν οι εκδηλώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν από 1 έως 9 Απριλίου 2023 στην πόλη του Πειραιά Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

25. ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 11.919,66 € µετά την ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4495/17. Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

26. ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 3.118,35 € µετά την ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4495/17. Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
4

27. ∆ιαγραφή προσαυξήσεων ποσού 117,38 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιµο για παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω µη λήψης ταµειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 78055). Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

28. ∆ιαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ συνολικού ποσού 12.202,00 €, που αντιστοιχεί σε 30 υπόχρεους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

29. ∆ιαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού ποσού 8.559,37 €, που αντιστοιχεί σε 20 υπόχρεους.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

30. Υλοτοµία ενός δένδρου τούγιας στην οδό Καψαµπέλη αρ. 16 στην Π. Κοκκινιά. Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

Σχετικά Αρθρα

Ετικέτες: