Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά – Τετάρτη 30/08/2023

0 σχόλια ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, την Τετάρτη 30/08/2023 στις 16:30, δια ζώσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά θα μεταδοθεί απευθείας από το web tv, στο youtube του Καναλιού Ένα 90,4.

Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Πειραιά (8η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. 2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (6η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων για τη λειτουργία του λιμένα και την κατασκευή και λειτουργία των έργων περιοχής αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε., όπως αναφέρονται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης  για το εξής κάτωθι έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΟΔΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – με Ενάριθμο έργου 2023ΕΠ08510008 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1.        Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων  και των αναπληρωματικών τους ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τα έργα: α) Εργασίες συντήρησης-επισκευής υδραυλικών-αποχ/κων εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών κτιρίων έτους 2019 Σ.Ε., β) Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών επιχρισμάτων-επίχρωσης οροφών και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια, γ) Αναβάθμιση-Συντήρηση-Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α3/2020 & δ) Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε5/2012.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 319/30.11.2022 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό δύο (2) Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και  Αμφισβητήσεων για το έτος 2023, ως προς τις νέες ονομασίες των Τμημάτων στις αρμοδιότητες των Επιτροπών και εν μέρει ως προς τους υπαλλήλους – μέλη των επιτροπών, μετά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ.4170/τ.β΄/28.6.2023).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Άρση και επανεπιβολή της δικαστικά ανακληθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 4-8-1972 Δ/γμα ρυμοτομίας – ΦΕΚ 185Δ/1972, σε τμήμα ακινήτου επί της Παρόδου Γυθείου, μεταξύ των Ο.Τ.177 και 178 του Τομέα 24, και των οδών Κουμουνδούρου και Γυθείου.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Έγκριση χώρων εγκατάστασης για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Πειραιά για την τριετία 2024-2025-2026.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.για την υλοποίηση της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.για την υλοποίηση της Πράξης: Εκπόνηση μελέτης με τίτλο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. 11.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της Γενικής ΓραμματείαςΙσότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υλοποίηση της Πράξης : Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. 12.   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,για την υλοποίηση της Πράξης: Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. 13.     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 215/11-04-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση για τα έργα ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ(Πρόσκλησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. με αρ. πρωτ. 18575/21-10-2022) με α) σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του Δήμου Πειραιά  και  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΣΥΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,για την υλοποίηση των Υποέργων 3 & 4, με τίτλους Υποέργο 3: Έξυπνες λύσεις για την βιώσιμη αστική κινητικότητα και Υποέργο 4: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης του έργου και β) τροποποίηση  Τεχνικού  Δελτίου  Πράξης, ώστε  να  προστεθεί  ως  εταίρος  ο  Αναπτυξιακός Οργανισμός  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΣΥΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε.  στα  Υποέργα  3 & 4.
  Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης
 2. Έγκριση διορθωμένων Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ) με M.I.S. 5002607 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΠ Αττική 2014-2020.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

 1. Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)».

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

 1. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.)ποσού 101.144,51 €, για την κάλυψη της δαπάνης δικαστικού συμβιβασμού για τα μισθώματα του Π.Μ.Κ.Π.

Εισηγητές: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Έγκριση 3ηςαναμόρφωσης του  προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητές: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 1. Έγκριση ή μη περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 33405/13-8-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009112154 2021-08-25) & της τροποποιητικής αυτής ως προς την τιμή υπ’ αριθμ. 54592/05-12-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV0117466172 2022-12-06)  συμβάσεων, περί προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με την αύξηση δαπάνης κατά 16.415,54 €και την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/2/2024.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 1. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης Βελτίωσης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων,συμβατικής δαπάνης 303.557,21 € με Φ.Π.Α., κατά οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες, έως την 13η/5/2024.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 1. Έγκριση παράτασης του έργου: Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών, στο ΠΔ 99/2017 – Στατική ενίσχυσηκατά 8 μήνες έως 06-06-2024.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση του 1ουΑ.Π.Ε. του έργου: Συντηρήσεις & Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων του Δήμου Πειραιά ΜΝ.1/2020.

 

 1. Έγκριση του 3ουΑ.Π.Ε. του έργου: Αποκατάσταση Φθαρμένων Επιφανειών – Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Οροφών και Τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια Σ. Ε. 3/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Παραχώρηση της Πλατείας Κοραή στις 9 & 15/9/2023, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τις δράσεις ανακύκλωσης σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Λήψη απόφασης προκειμένου οι προγραμματισμένες δράσεις για την ανακύκλωση, που θα διεξαχθούν 9 & 15/9/2023, για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, να αφιερωθούν στον πειραιώτη μικρό μαθητή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε νοσοκομείο της Αμερικής.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου που βρίσκεται στη συμβολή των Βασιλέως Γεωργίου Α΄ & Καραϊσκου, επί της Πλατείας Κοραή.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση νέας χωροθέτησης  περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 10, επί της Πλατείας Κοραή.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση μετατόπισης και χωροθέτησης  περιπτέρου, από την Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Β΄αρ. 1 , στη συμβολή των οδών Αιτωλικού και Δημητρακοπούλου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκρισηπαραχώρησης κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης και διεξαγωγής δεκαήμερου γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο PIRAEUSTASTE FESTIVAL SEAFOOD AND MORE, το οποίο θα διεξαχθεί από 21 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2023 στον Πειραιά.

 

 1. Έγκρισηα) πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικων δράσεων και β) εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν από 25 Νοεμβρίου 2023 έως και 12 Ιανουαρίου 2024 σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1.    Έγκρισηκαταβολής ποσού 5.500,64 € στην ενοικιάστρια με κωδικός καρτέλας 701231  λόγω υποχρεωτικής μετατόπισης περιπτέρου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Τροποποίηση ή μη των εγγραφών με αριθμό συναλλασσομένου 805809 και Α.Φ.Μ. 079038743 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 8661/18-01-2022 & 8662/18-01-2022 για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%–5% χρήσης 2018 οικονομικού έτους 2022 ποσού των 298,78 € με το ορθό ποσό των 72,46 €.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 2.243,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 34,50 € το οποίο αφορά σε μία βεβαιωμένη οφειλή για  παράβαση  Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού  65,50 € το οποίο αφορά σε  παράβαση Κ.Ο.Κ.,  με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αριθ. κυκλοφορίας Α4530 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.203.023,17 € που αφορά παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) έτους  2000.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή της με αριθμό 5434/16-01-2004 παράβασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑμε αριθμό καταχώρησης 17320/23-09-2008 συνολικού  ποσού 34,50 €,  λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή της με αριθμό 1617/15-03-2004 παράβασης της Α.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣμε αριθμό καταχώρησης 11505/23-09-2008 συνολικού  ποσού 65,50 €,  λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1.     Διαγραφή ποσού 65,50 € το οποίο αφορά σε μία βεβαιωμένη οφειλήγια  παράβαση  Κ.Ο.Κ.εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α .

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού  1.874,00 €το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ., λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 620,00 €,λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.322,50 €,από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις  παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.117,19 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις  παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 200670).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 52,85 €, που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας (κωδικός οφειλέτη 209907).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. 45. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 201738).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 107,83 €, που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας (κωδικός οφειλέτη 197836).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 200414).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
 2. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 198038).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 195807).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 123,42 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 202870).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 99,66 €, που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 213050).
  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 43.427,52 € μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17 για τους υπόχρεους με κωδικούς 6629396913 και 6629396910.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 4.148,50 € για τους οφειλέτες με κωδικούς 901853 και 804763 λόγω εξόφλησης του προστίμου από την τρίτη οφειλέτη.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 21.569,60 € μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4178/2013 για τον υπόχρεο με κωδικό 140008.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. 55. Διαγραφή ποσού 360,00 € από παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της (κωδικός οφειλέτη 204266) , με χρηματικό κατάλογο 8314/2023  (5115/2011)

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 1.488,00 € του με κωδικό χρεώστη 787700 από τους Βεβαιωτικούς Κατάλογους παραβάσεων αυθαίρετης  χρήσεως κοινόχρηστων  χώρων  του έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 παρ. 1, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το περιεχόμενο και το ύψος  της φορολογητέας ύλης της εγγραφής  και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Σχετικά Αρθρα

Ετικέτες: